top of page
Travel

Travel

160,00 €Preis

 

1 Yellow Fever

2 Yellow Fever Vaccine

3 Polio

4 Polio Vaccine

5 Typhoid

6 Typhoid Vaccine

7 Hepatitis A

8 Hepatitis A Vaccine

9 Hepatitis B

10 Hepatitis B Vaccine

11 Rabies

12 Rabies Vaccine

13 Diphtheria

14 Diphtheria Vaccine

15 Cholera

16 Cholera Vaccine

17 Meningococcal Meningitis

18 Meningococcal Meningitis Vaccine

19 Japanese Encephalitis

20 Japanese Encephalitis Vaccine

21 Tick-borne Encephalitis

22 Tick-borne Encephalitis Vaccine

23 Zika Virus

24 Malaria

25 Malaria Toxins

26 Plasmodium vivax (Malaria Parasite)

27 Plasmodium malariae (Malaria Parasite)

28 Malaria tertian (Malaria Parasite)

29 Malarone (Anti-Malarial Medication)

30 Chloroquine (Anti-Malarial Medication)

31 Doxycycline (Anti-Malarial Medication)

32 Mefloquine (Lariam) (Anti-Malarial Medication)

33 Primaquine (Anti-Malarial Medication)

34 Tuberculosis

35 Tuberculosis Vaccine

36 Tetanus

37 Tetanus Vaccine

38 Bedbugs

39 Scabies

40 Loperamide/Imodium

 

bottom of page